Regulamin sklepu internetowego AquaWojtal Designers

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.sklep.aquawojtal.pl/regulamin
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.aquawojtal.pl
 5. Sprzedawca – Woj-Tal Designers Sp. z o. o.; ul. Krótka 8; 62-030 Luboń; NIP 7831796732
 6. Konto – usługa internetowa prowadzona na stronie w Sklepu, na której gromadzone są dane Kupującego i na której Kupujący może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować
 7. Produkty – usługi, towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem
 8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

§ 2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.

Wystarczające są:

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Dostarczanie treści bezprawnych jest zakazane.

Kupujący wypełniając dane w usłudze Konto, zobowiązany jest do podania Sprzedawcy prawdziwych danych.

Kupujący składający zamówienie jako niezarejestrowany klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane.

Kupujący akceptuje bądź odmawia akceptacji Regulaminu na stronie Sklepu zaznaczając odpowiednią opcję w trakcie składania zamówienia.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania Konta użytkownika w Sklepie.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć Konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto.

Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:

 1. korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,
 2. korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,
 3. podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,
 4. przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@aquawojtal.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany jak i niezarejestrowany klient.

Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie. Kupujący może założyć Konto z poziomu zakładki „Zarejestruj się” lub w trakcie składania zamówienia.

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
 2. przejść do widoku koszyka,
 3. zalogować się do swojego Konta w Sklepie albo założyć Konto,
 4. wybrać adres dostawy, sposób wysyłki i zapłaty oraz rodzaj dowodu zakupu,
 5. dodać komentarz do zamówienia, jeżeli istnieje taka potrzeba,
 6. podać kod rabatowy, jeżeli Kupujący takowy posiada,
 7. kliknąć w przycisk „Przejdź dalej”,
 8. zapoznać się z potwierdzeniem zamówienia i jeżeli wszystko się zgadza, kliknąć w przycisk „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”.

 

Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

Jeżeli Kupujący wybrał płatność inną niż płatność on-line, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę do zamówienia, zobowiązany jest wyrazić taką wolę na etapie składania zamówienia i podać dane do wystawienia faktury. Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na rzecz przedsiębiorcy, Kupujący musi na tym etapie podać numer NIP. Ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe, brak wyrażenia woli otrzymania faktury z numerem NIP na etapie składania zamówienia, uniemożliwia wystawienie takiej faktury, jeżeli uprzednio został wystawiony już paragon niezawierający numeru NIP.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

Wszystkie Produkty dostarczane są przesyłką kurierską.

Koszt dostawy ponosi Kupujący.

Koszt dostawy prezentowany jest Kupującemu na etapie składania zamówienia.

W Sklepie dostępne są następujące metody płatności za zamówienie:

1. tradycyjny przelew bankowy,

 1. za pobraniem,
 2. płatność on-line.

Operatorem płatności on-line jest PayPro spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, powinien zapłacić za zamówienia w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Dokonanie płatności jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki do Kupującego.
 4. Czas realizacji zamówienia wskazany jest każdorazowo w opisie produktu. W razie wyboru produktów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas realizacji zamówienia spośród zamówionych produktów.
 5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

 

§ 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce „Dokumenty do pobrania” i wysłane poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@aquawojtal.pl

Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Adres do zwrotu:

Aqua Wojtal Designers

ul. Czeremchowa 19/1

62-052 Komorniki

 

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

– dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

– kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

§ 8 Odpowiedzialność za wady, gwarancje i reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Podstawowym dokumentem do rozpatrzenia reklamacji jest zakupowa faktura VAT za dany towar.
 3. Na Produkty marki własnej Sprzedawca udziela Kupującemu 12-miesięcznej gwarancji.
 4. Za pozostałe Produkty, które nie są marką własną Sprzedawcy odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi producent. Warunki oraz okres wskazany w karcie produktu lub karcie gwarancyjnej.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 6. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 7. Reklamacji nie podlegają:

– urządzenia z uszkodzeniami mechanicznymi oraz noszące ślady przeróbek, modyfikacji lub w przypadku elementów oświetlenia, elektroniki, automatyki, sterowania, z oznakami zalania słoną, słodką lub osmotyczną wodą,

– produkty zardzewiałe, gdzie rdza powstała w wyniku umieszczenia urządzenia w miejscu zawilgoconym lub okresowo zalewanym,

– elementy elektroniczne i/lub metalowe nie przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wodą lub środowiskiem o podwyższonej wilgotności (powinny być instalowane i użytkowane w suchym środowisku, np. w specjalnie wydzielonej części szafki pod akwarium, gdzie nie ma wilgoci),

usterki wywołane brakiem okresowego czyszczenia pomp z osadów wapnia i innych zanieczyszczeń mechanicznych. Takie czyszczenie wirników i komór pomp powinno się odbywać regularnie, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

 1. Reklamacja powinna zostać złożona Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@aquawojtal.pl. Formularz reklamacyjny dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in.:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Konsumentami i Sprzedawcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

Dane osobowe to, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – RODO – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Danymi osobowymi są: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies, które wykorzystujemy w serwisie (adres IP).

Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie składania zamówień jest firma Woj-Tal Designers Sp. z o. o.

Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności wykorzystywane są dla celów księgowych, kontaktu z Klientem, dostawy Produktu do Klienta.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

Dane osobowe Klientów gromadzone przez firmę Woj-Tal Designers Sp. z o. o. nie będą udostępnianie podmiotom trzecim i żadnym innym organizacjom do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe Klientów mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, firmy przewozowe, dostawcy towarów realizujący bezpośrednio przesyłki, a także podmiotom obsługującym i ubezpieczającym płatności.

Klient ma prawo do wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawienia czy zmiany oraz żądania usunięcia danych osobowych przez Sprzedawcę. Żądania takie można kierować w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@aquawojtal.pl

 

§ 11 Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020